ενημέρωση επενδυτών : ορκωτοί λογιστές

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Πλαίσιο Computers ελέγχονται και υπογράφονται κάθε εξάμηνο από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Ελεγκτική Εταιρεία: Ελεγκτική Εταιρεία: BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 041)

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Αντώνης Αναστασόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33821)