2006
Ανακοινώσεις 2006
29 Νοεμβρίου Ανακοίνωση για ενδοεταιρικές σχέσεις 9μήνου 2006
1 Νοεμβρίου Παρουσίαση σε Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
11 Ιουλίου Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
3 Ιουλίου Ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005
30 Ιουνίου Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
27 Ιουνίου Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
23 Ιουνίου Πρόσκληση για αποϋλοποίηση μετοχών- Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών
20 Ιουνίου Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Αρ. Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13
16 Ιουνίου Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
24 Μαΐου Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
24 Μαΐου Ανακοίνωση Καταβολής Μερίσματος για τη Χρήση 2005
8 Μαΐου Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2005
27 Απριλίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Αρ. Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13
28 Φεβρουαρίου Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005