2010
Ανακοινώσεις 2010
26 Οκτωβρίου Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2004
4 Ιουνίου Ανακοίνωση
18 Μαΐου Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2009
18 Μαΐου Ανακοίνωση
18 Μαΐου Σύνοψη Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 17 Μαΐου 2010
30 Απριλίου Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Κ. Γεράρδος -άνω του 10%)
22 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας
5 Φεβρουαρίου Παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Πλαίσιο Computers στην Ε.Θ.Ε.
27 Ιανουαρίου Οικονομικό Ημερολόγιο 2010
20 Ιανουαρίου Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
18 Ιανουαρίου Γνωστοποίηση για σχέδιο Καταστατικού (1) (4)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005