2017
Ανακοινώσεις 2017
17 Νοεμβρίου Ανακοίνωση σχετικά με την παραγραφή αξίωσης είσπραξης μερίσματος της χρήσης 2011
3 Αυγούστου Ανακοίνωση Έκδοσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου
26 Ιουλίου Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή
4 Ιουλίου Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007
28 Ιουνίου Ανακοίνωση σχετική με ίδιες μετοχές
8 Ιουνίου Διαγραφή – ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
24 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
24 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2016
28 Απριλίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
28 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
24 Απριλίου Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
24 Απριλίου Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
19 Απριλίου Απάντηση σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
30 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017
17 Μαρτίου Ανακοίνωση ολοκλήρωσης Φορολογικού Ελέγχου
24 Φεβρουαρίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
14 Φεβρουαρίου Ανακοίνωση Έκδοσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου
25 Ιανουαρίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Αγορά Μετοχών
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005