2018
Ανακοινώσεις 2018
13 Δεκεμβρίου Ανακοίνωση σχετικά με την παραγραφή αξίωσης είσπραξης μερίσματος της χρήσης 2012
18 Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση για ολοκλήρωση μερικού φορολογικού ελέγχου
21 Ιουνίου Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
23 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
23 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2017
3 Μαΐου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
27 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
30 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018
28 Φεβρουαρίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
10 Ιανουαρίου Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005