2019
Ανακοινώσεις 2019
14 Ιουνίου Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96
24 Μαΐου Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
24 Μαΐου Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος 2018
24 Απριλίου Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
23 Απριλίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
21 Μαρτίου Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019
28 Φεβρουαρίου Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005