ενημέρωση επενδυτών : μετοχική σύνθεση

Μέτοχοι
Αριθμός μετοχών
Ποσοστό Συμμετοχής
Γεώργιος Γεράρδος
14.688.308
66,52%
Κωνσταντίνος Γεράρδος
3.415.524
15,47%
Θεσμικοί Επενδυτές
2.671.075
12,10%
Λοιποί Μέτοχοι
1.305.093
5,91%
Σύνολο
22.080.000
100,00%
Data 31.12.2016