ενημέρωση επενδυτών : μετοχική σύνθεση

Μέτοχοι
Αριθμός μετοχών
Ποσοστό Συμμετοχής
Γεώργιος Γεράρδος
14.698.308
66,58%
Κωνσταντίνος Γεράρδος
3.415.524
15,47%
Θεσμικοί Επενδυτές
2.626.058
11,90%
Λοιποί Μέτοχοι
1.335.775
6,05%
Σύνολο
22.075.665
100,00%
Data 31.12.2017