ενημέρωση επενδυτών δελτία τύπου & ανακοινώσεις 2019

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019
21 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ

 

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 

• Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2018 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 

• Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2018: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019  

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2018: Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 (record date)  

• Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

 
back
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005