ενημέρωση επενδυτών δελτία τύπου & ανακοινώσεις 2019

Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
23 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ

Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

 

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», (εφεξής «Εκδότρια») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 11 Απριλίου 2014 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 4η Μαΐου 2020. Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 
back
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005