τεχνική υποστήριξη στο χώρο σας

Όροι Εγγύησης Προϊόντων Turbo-X


1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του, όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του ή το serial number του υπολογιστή του.
4. Πριν την παράδοση ενός Η/Υ για επισκευή ή πριν την πραγματοποίηση επίσκεψης τεχνικού στο χώρο του πελάτη,ο
πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των σταθερών και φορητών υπολογιστών Turbo-X αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται στις 4 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. δισκέτες, CD, μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)
11. Η παρούσα εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την μονάδα του σταθερού ή φορητού υπολογιστή Turbo-X και όχι τυχόν περιφερειακές συσκευές όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, οθόνες, εκτυπωτές κ.τ.λ.
12. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus)
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα και υπολογιστές στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
15. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
16. Η Πλαίσιο ComputersA.E.B.E. δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε, ή/και είναι εκτός εγγύησης, είτε ή βλάβη αυτή είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
17. Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο ComputersA.E.B.E. ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
18. Η εταιρία Πλαίσιο ComputersA.E.B.E. δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
19. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει τεχνικές υπηρεσίες στο χώρο του (On Site), η υπηρεσίες αυτές χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
20. Για επισκευή στο χώρο του πελάτη (OnSite) καλύπτονται μόνο οι περιοχές σε ακτίνα 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της Πλαίσιο Computers.
21. Προιόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
22. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προιόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του Η/Υ που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
23. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προιόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προιόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
24. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.


Τι καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Turbo-X


1. Οι σταθεροί Η/Υ Turbo-X καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και οι φορητοί Η/Υ Turbo-X από 1 έτος εγγύηση καλής λειτουργίας.
2. Για τον 1ο χρόνο εγγύησης των σταθερών Η/Υ Turbo-X υπάρχει εγγύηση ανταλλακτικών & εργασίας, ενώ για τον επόμενο 1 χρόνο υπάρχει μόνο εγγύηση ανταλλακτικών. Η εργασία επισκευής χρεώνεται βάση τιμοκαταλόγου.
3. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X ορίζεται στις 4 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο δεσμέυεται να δώσει στον πελάτη προιόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
4. Η μπαταρία και το τροφοδοτικό του φορητού Η/Υ Turbo-X καλύπτεται από 1 (έναν) μόνο χρόνο εγγύησης.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων
ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Turbo-X


1. Δεν καλύπτει προβλήματα software, viruses, ή προβλήματα λειτουργικού
2. Προβλήματα περιφερειακών συσκευών όπως εκτυπωτές, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, καλώδια, κ.τ.λ..
3. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
4. Δεν καλύπτει επισκευή στο χώρο του πελάτη δωρεάν(Onsite).
5. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.

Δεδομένα και απώλεια


1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατα την κατασκευή του Η/Υ.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.

Επιστροφές προϊόντων


1. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα ημερών από την αγορά του προϊόντος μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
2. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να είναι σφραγισμένα στην αρχική τους συσκευασία.
3. Δεν γίνονται επιστροφές για ασυμβατότητα με υλικά τα οποία δεν είναι αγορασμένα από την Πλαίσιο Computers.
Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν στο Προϊόν.